ASPEKTY RZECZYWISTOŚCI

Ale sprawa nie kończy się bynajmniej na tym. Owe fragmenty czy aspekty rzeczywistości historycznej, ba­dane przez nauki społeczne i humanistyczne, stanowią’ ty o względnie wyizolowane układy czy strony we­wnątrz globalnego bytu społecznego. Są mu funkcjo­nalnie podporządkowane i objęte zakresem jego od­działywań. Oddziaływania te i determinacje mają przy tym charakter decydujący dla ich losów i przebiegów, a w każdym razie bardziej zasadniczy niż oddziaływa­nia czynników dlań immanentnych. Znaczy to, że osta­tecznych wyjaśnień dla zjawisk i prawidłowości bada­nych przez nauki społeczne poszukiwać należy w pra­widłowościach, jakim podlega układ społeczny jako ca­łość, tzn. w teorii materializmu historycznego. Taka jest, jak sądzimy, najogólniejsza i zarazem pod­stawowa relacja między materializmem historycznym a całokształtem nauk społecznych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie ma moim blogu. Mam na imię Weronika i chciałabym zaprosić Cię do lektury mojego bloga, na którym będę opowiadała o mieszkaniach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)