Kategoria: Teorie i systemy

ROZSTRZYGNIĘTE ZAGADNIENIE

To ostatnie zjawisko jest, jak się wydaje, spowodowane tym, że młodziez o pełnej orientacji na wiedzę raczej przypisuje literaturze pięknej.Zagadnienie, które ma zostać rozstrzygnięte za pomocą informacji za­wartych w tabeli 26, jest nader często rozważane w socjologii pracy. D. Dobrowolska

PYTANIE O WARTOŚCI

Pytanie o wartości pracy ma także rozległą konotację filozoficzną. Dwa zwłaszcza prądy umysłowe wywarły największy wpływ na ukształ­towanie poglądów o wartości pracy. Pierwszy to renesansowa koncepcja osobowości człowieka, która swoją kontynuację i uzupełnienie znalazła w koncepcji zaprezentowanej przez Marksa. Drugi,

W FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

W filozofii chrześcijańskiej natomiast praca nie wypływa z od­czucia jej potrzeby. Jest ona działalnością „podporządkowaną sankcjom religijnym: nie to jest nagrodą za pracę, co płynie wprost z działania doświadczenia, lecz korzyści religijne. Dzięki pracy człowiek zapewnia sobie „status” religijny, zyskuje

WIĘKSZOŚĆ PRACOWNIKÓW

Dla większości najemnych pracowni­ków praca jest w ogóle czymś przykrym. Ani pozbawieni własności robotnicy fabryczni i rzemieślnicy nie odczuwają szczególnie kalwini- stycznego wewnętrznego przymusu do pracy, ani też praca agenta ubez­pieczeniowego, urzędnika firmy przewozowej czy ekspedientki w domu towarowym nie

DLA MAS URZĘDNICZYCH

Dla mas urzędniczych i dla wszystkich najemnych pracowników praca nie wydaje się służyć ani Bogu, ani ni­czemu, co mogłoby się im wydawać boskie w nich samych. Nie mają w sobie ani trochę twardej woli działania, a za codzienne obracanie kie­ratu

CAŁOŚĆ ISTNIEJĄCYCH STANOWISK

Całość istniejących aktualnie stanowisk można sprowadzić do czterech zasadniczych:Praca nie jest wartością — jest koniecznością, wykonywaną dla osiągnięcia czasu wolnego. Uznając ten stan, należy przenieść punkt ciężkości na sferę rozrywki człowieka poza pracą.Wprawdzie praca zawodowa nie posiada wartości, ale posiadają

KONFRONTACJA OPINII

Konfrontując zaprezentowane opinie i oceny z wynikami naszych badań, dochodzimy do następujących wniosków. Dla około 1/5 zbadanych osób praca nie jest na pewno wartością autoteliczną, jest jedynie instru­mentem do osiągnięcia wartości zewnętrznych wobec niej . Gdyby po­łączyć pierwszą kategorię odpowiedzi

PEWNE ELEMENTY RELIGIJNE

Zbiór osób, wśród których sens pracy jest zbliżony do renesansowego poglądu na pracę, tzn. którym praca daje wewnętrzną satysfakcję (kate­goria 7) obejmuje zaledwie mniej więcej 1/4 osób ze zbadanej zbioro­wości. Przy czym istnieje istotne statystycznie zróżnicowanie między po­koleniem rodziców a

OBYDWIE KATEGORIE

Obydwie te ka­tegorie należą wprawdzie do kategorii najmniej licznych, ale gdyby po­traktować je łącznie, to byłyby wtedy charakterystyczne dla około 1/5 osób ze zbadanego zbioru. Tendencja do takiego ujmowania pracy jest najwyraźniej widoczna wśród mężczyzn w generacji rodziców. Z kolei

WŚRÓD ZEBRANYCH

Wśród ponad połowy zbadanych osób obserwujemy brak orientacji na pracę. Praca jest dla nich jedynie instrumentem do osiągania wartości tkwiących poza nią, stąd też brak jest miejsca na pracę lub jej elementy w analizowanych przez nas sferach świadomości, nie przejawia

RODZAJE ORIENTACJI KONSUMPCYJNEJ

Do konstrukcji orientacji konsumpcyjnej oprócz pytań uniwersalnych, które spełniały funkcje wskaźnikowe do tworzenia orientacji na prawie wszystkie typy wartości, posłużyliśmy się jeszcze pytaniami swoistymi dla identyfikacji tego rodzaju wartości. Należą do nich pytania zmierza­jące do określenia aspiracji związanych z wyposażeniem

WŚRÓD ZBADANYCH OSÓB

Wśród zbadanych osób zdecydowanie dominuje brak orientacji kon­sumpcyjnej. Istnieje on bowiem w odniesieniu do ponad połowy zbada­nego zbioru. Natomiast wśród zaledwie 1/5 obserwujemy pełną orientację tego rodzaju. Okazuje się więc, że orientacja konsumpcyjna podobnie jak już omówiona orientacja na wiedzę